Omgevingsloket gemeente

​Bent u van plan te (ver)bouwen? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst de vergunningencheck via het Omgevingsloket. Zo ziet u meteen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Stap 1

Voorbereiden en vergunningscheck van uw aanvraag (vooroverleg welstand)

Stap 2

Omgevingsvergunning aanvragen (veel omgevingsvergunning bouw oftewel bouwvergunning)

Stap 3

Uw aanvraag is in behandeling

Stap 4

Bouw, verbouwing, sloop, project etc. beginnen en melden dat u klaar bent

Stap 1: Voorbereiden en vergunningscheck van uw aanvraag

Wilt u weten of u wel of geen omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig hebt? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket online.

 

Belangrijke documenten

Voor archeologische vindplaatsen, gemeentelijke monumenten, beeldbepalende gebouwen en waardevolle bomen heeft de gemeente regels. Kijk eerst of uw bouwplan hiermee te maken heeft:

Komt uit de vergunningscheck en de aanvullende regels van de gemeente dat u geen vergunning nodig heeft of geen melding hoeft te doen? Dan kunt u meteen beginnen.

 

Stikstofregels bij bouwen en verbouwen

U moet bij alle bouwactiviteiten rekening houden met strenge stikstofnormen. Wilt u bijvoorbeeld een huis of meerdere huizen bouwen of een bedrijfsgebouw uitbreiden of realiseren? Dan moet u de uitstoot van stikstof laten berekenen door een ingenieursbureau.

Komt uit de berekening dat de uitstoot lager is dan 0,00 (de berekening gaat tot 8 cijfers achter de komma)? Dan kunt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen.

Is de uitstoot hoger dan 0,00, neem dan contact op met de gemeente. Misschien kunnen nog maatregelen worden genomen, waardoor de uitstoot de norm niet overschrijdt. Is dat niet mogelijk, dan moet u een melding doen of vergunning aanvragen bij de provincie Utrecht.

Voor verbouwingen en kleine aanbouwen in uw huis, gelden de strengere stikstofnormen niet. U hoeft geen stikstofberekening te laten maken.

 

Bestemmingsplan bekijken

Onderzoek of uw plan binnen het bestemmingsplan past. In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan. Alle geldende bestemmingsplannen staan op de landelijke website ruimtelijke plannen.

Past uw initiatief niet in het bestemmingsplan? Stuur dan een e-mail aan omgevingsloket@gemeente.nl met uw ideeën en uw telefoonnummer. Het Omgevingsloket helpt u verder met de juridische procedures.

 

Bouwtekeningen uitwerken

Laat uw idee uittekenen op een bouwtekening. Hiermee maakt u inzichtelijk wat u wilt. Bij bouwtekeningen kunt u denken aan plattegronden, dwarsdoorsnedes en gevelaanzichten.

Stap 2: Omgevingsvergunning aanvragen

Vooroverleg aanvragen

Misschien wilt u eerst weten of u de bouwvergunning wel krijgt. U kunt dan een vooroverleg vragen. Dit vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Begin met aanvraag/melding en kies in de laatste stap voor vooroverleg. De gemeente kijkt dan vast mee naar uw aanvraag en kan beoordelen of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en aan de welstandseisen. Van de gemeente hoort u per brief of uw aanvraag haalbaar is. Houd er rekening mee dat u leges betaalt voor de procedure vooroverleg.

 

Let op: een positief advies geeft geen garantie dat u een omgevingsvergunning krijgt.

 

Omgevingsvergunning online aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD (inwoners) of eHerkenning (ondernemers) nodig.

 

Wat kost een aanvraag

In de tarieventabel bij de legesverordening staan alle legeskosten. Voor de activiteit ‘bouwen’ moet u uitgaan van een percentage van de bouwkosten. De berekening van de werkelijke kosten is afhankelijk van veel factoren. Daarom krijgt u de factuur voor de legeskosten als de vergunning is verleend of als u de procedure stopt.

Stap 3: Uw aanvraag is in behandeling

Uw volledige aanvraag wordt doorgestuurd aan de gemeente. Er zijn twee mogelijke behandelprocedures.

Eenvoudige aanvragen worden behandeld binnen acht weken.

Complexere aanvragen volgen de uitgebreide procedure. Een besluit van de gemeente kan 6 maanden duren. De termijn kan één keer met zes weken worden verlengd.

 

Toets aan de welstand

Alle ingediende omgevingsvergunningen die te maken hebben met bouwen worden aan de welstandscommissie toegestuurd. De welstandscommissie toetst uw plannen aan het welstandsbeleid. Het beleid vindt u terug in de welstandsnota. De commissie kijkt naar de kwaliteit van een ontwerp, de gekozen materialen en hoe een gebouw eruitziet en in de omgeving past.

De welstandscommissie vergadert iedere twee weken. U kunt de agenda digitaal bekijken. De vergaderingen zijn openbaar.

De welstandscommissie adviseert het college B&W. In de meeste gevallen neemt het college het advies over. U krijgt een brief van de gemeente met het advies van de welstandscommissie.

 

Bezwaar tegen de vergunning

Na het verlenen van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de vergunning. Als u de vergunning van de gemeente heeft gekregen, heeft u 6 weken de tijd.

Wilt u lastige juridische procedures voorkomen. Bespreek uw plannen dan eerst met uw buren.

Stap 4: Verbouwing beginnen en melden dat u klaar bent

Als u de omgevingsvergunning heeft gekregen en de bezwaartermijn is voorbij, kunt u beginnen. Meld bij de gemeente wanneer u gaat beginnen met de werkzaamheden en wanneer u klaar bent. Een inspecteur kan bij u langs komen om erop te letten dat de werkzaamheden volgens de vergunning worden uitgevoerd. De meldingsformulieren zitten bij de brief met de verleende vergunning.

aanvragenbouwvergunning.nl

Dé specialist in het verzorgen van uw bouwvergunning aanvraag