Bestemmingsplan

Toets bestemmingsplan

Meest duidelijke lijstje inzake benodigdheden toets bestemmingsplan komt van omgevingsloket.nl zonder hier enige verantwoording voor te nemen. Komt toch meer bij kijken dan gedacht?

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening eenvoudige bouwwerken

Voor de toets aan het bestemmingsplan, de beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de
  aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
  Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening

Voor de toets aan het bestemmingsplan, de beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen
 • Parkeervoorzieningen
 • Bodemverontreiniging

Indien van toepassing moet u ook een rapport archeologische waarde van het te verstoren terrein toevoegen, indien dit is voorgeschreven in het bestemmingsplan.

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
 • Inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
 • Overige gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
  van de Wet ruimtelijke ordening
 • Het rapport archeologische waarde van het te verstoren terrein is vereist indien dit is voorgeschreven in het
  bestemmingsplan. In het rapport moet de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld.

Voor de toetsing aan de voorschriften van de bouwverordening moet een onderzoeksrapport over verontreiniging van de bodem worden toegevoegd. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening complexere bouwwerken

Voor de toets aan het bestemmingsplan, de  beheersverordening en/of de bouwverordening moet u gegevens toevoegen over:

 • Huidig en toekomstig gebruik
 • Inhoud en oppervlakte
 • Situering van het bouwwerk
 • De hoogte
 • Aantal bouwlagen
 • Parkeervoorzieningen
 • Bodemverontreiniging

Indien relevant moet u ook gegevens toevoegen voor de Agrarische Adviescommissie en over de archeologische waarde en het exploitatieplan.

De volgende gegevens moeten worden toegevoegd voor de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

 • Beoogde en huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft
 • Opgave van de bruto inhoud in m3 en de bruto vloeroppervlakte in m2 van het (deel van het) bouwwerk waarop de
  aanvraag betrekking heeft
 • Situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop
  de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein wordt ontsloten, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk
 • Hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen
 • Inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein
 • Gegevens en bescheiden die samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in
  geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische bestemming
 • Overige gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een
  bestemmingsplan, beheers verordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid,
  van de Wet ruimtelijke ordening
 • Indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het
  terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld
 • Gegevens en bescheiden die samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan

Voor de toetsing aan de voorschriften van de bouwverordening moet een onderzoeksrapport over verontreiniging van de bodem worden toegevoegd. Dit rapport is gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag kan bepalen dat sommige gegevens binnen een termijn van drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden mogen worden aangeleverd. Neem contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie over welke gegevens later mogen worden aangeleverd.

aanvragenbouwvergunning.nl

Dé specialist in het verzorgen van uw bouwvergunning aanvraag